Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Drukuj

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Złotoryi zatrudnia doradców metodycznych z zakresu przedmiotów: matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych oraz języków obcych. W swojej pracy oferują Oni:

- Organizowanie różnorodnych form współpracy dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek (konferencje metodyczne, kursy, seminaria).

- Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie:

  • programów nauczania i materiałów edukacyjnych,
  • realizacji treści międzyprzedmiotowych i ścieżek edukacyjnych,
  • tworzenia szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania,
  • upowszechniania aktywizujących metod pracy w nauczaniu i wychowaniu,
  • działań wspomagających rozwój ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • opiniowania lekcji hospitowanych, programów autorskich,
  • diagnozowania, monitorowania i upowszechniania ruchu nowatorskiego w dydaktyce.

- Współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, w szczególności:

  • z Centralną (Okręgową) Komisją Egzaminacyjną,
  • ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli,
  • z instytucjami oświatowymi, wydawniczymi, itp.
Copyright PS 2013