OFERTA NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Drukuj

       Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi przesyła Państwu oferty programowe pedagogów, psychologów, logopedy. Chciałbym również poinformować, iż w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotoryi realizować będzie swoje statutowe działania w następujących obszarach:

 • wczesne wspomaganie,
 • wspomaganie uczniów z problemami edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • wychowania i profilaktyki,
 • doradztwa zawodowego,
 • logopedii,

poprzez:

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
 • terapię indywidualną, grupową zaburzeń rozwojowych, zachowań dzieci i młodzieży,
 • działalność psychoedukacyjną.

 

              Na w/w terapie powinni być zgłaszani uczniowie, którym należałoby udzielić specjalistycznej pomocy w zakresie: problemów edukacyjnych ( dysleksja, dysortografia, dysgrafia), wymagających zajęć korekcyjno- kompensacyjno-wyrównawczych oraz z problemami wychowawczymi.

 

         Z naszej stron oferujemy pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przygotowaniu i przeprowadzeniu: rad pedagogicznych, zespołów samokształceniowych, spotkań z rodzicami oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli.

         Istnieje również możliwość zamieszczania publikacji pedagogów, nauczycieli na stronie internetowej naszej placówki: www.podnzlotoryja.pl.

         Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

         W nowym roku szkolnym 2016/2017 życzymy Państwu sukcesów w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

 

W załączeniu:

 • oferty zajęć

 

         W związku z planowaniem pracy na rok szkolny 2017/2018 prosimy  o składania w terminie do 30 czerwca 2017r. propozycji i sugestii odnośnie różnorodnych form wsparcia, które uważacie Państwo za potrzebne w swoich placówkach.

 

         Postawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. (§ 10 ust.1 i 2, § 11)       w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 

OFERTY SKIEROWANE DO PRZEDSZKOLI

OFERTY SKIEROWANE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OFERTY SKIEROWANE DO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

OFERTY SKIEROWANE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

        Formy prowadzone przez doradców metodycznych naszego Ośrodka są nieodpłatne lub częściowo płatne dla nauczycieli szkół Złotoryjskich. Nauczyciele pozostałych szkół ponoszą pełną odpłatność.

Odpłatność za formy doskonalenia:
 • szkolenie Rady Pedagogicznej 80zł/godzinę
 • kurs doskonalący na terenie szkoły 55 zł od osoby
 • konsultacje indywidualne - awans zawodowy 15 zł od osoby/dla osób spoza terenu 25zł
 • kurs zewnętrzny, warsztaty prowadzone przez zewnętrznych edukatorów 10 zł /godz. od osoby lub wg ustalonej stawki z prowadzącym zajęcia
 • wydanie zaświadczenia, opinii, ekspertyzy 5 zł od osoby.    Istnieje możliwość zamówienia szkoleń prowadzonych przez inne ośrodki metodyczne po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub na piśmie do PODN i PPP w Złotoryi.

 

 

 

Copyright PS 2013