Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego

Oferta

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi przesyła Państwu oferty programowe pedagogów, psychologów, logopedy. Chciałbym również poinformować, iż w roku szkolnym 2019/2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotoryi realizować będzie swoje statutowe działania w następujących obszarach:

poprzez:

Na w/w terapie powinni być zgłaszani uczniowie, którym należałoby udzielić specjalistycznej pomocy w zakresie: problemów edukacyjnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), wymagających zajęć korekcyjno- kompensacyjno-wyrównawczych oraz z problemami wychowawczymi.

         Z naszej stron oferujemy pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przygotowaniu i przeprowadzeniu: rad pedagogicznych, zespołów samokształceniowych, spotkań z rodzicami oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli.

         Istnieje również możliwość zamieszczania publikacji pedagogów, nauczycieli na stronie internetowej naszej placówki: www.podnzlotoryja.pl.

         Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

         W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

W załączeniu:

         W związku z planowaniem pracy na rok szkolny 2019/2020 prosimy o składania w terminie do 26 czerwca 2020 r. propozycji i sugestii odnośnie różnorodnych form wsparcia, które uważacie Państwo za potrzebne w swoich placówkach.

         Postawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. (§ 10 ust.1 i 2, § 11)       w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 

OFERTY SKIEROWANE DO PRZEDSZKOLI

OFERTY SKIEROWANE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OFERTY SKIEROWANE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wdrożenie strony internetowej: www.easy-site.pl